فارسی وان وگناهانش
ساعت ٦:٠٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٥ اسفند ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی: جامع المزخرفات ،شعرطنز ،فیلسوف قزوینی ،فارسی وان وگناهانش

 

 اگر که نا ن گران، تنبان گران است               

گناه «فارسی وان» است !

اگر«اصغر»چاخان،«اکبر»چاخان است   

گناه ِ«فارسی وان»است !

 

اگر که سکسی ا ند یشند مرد م 

چه در تهران چه د ر قَم

تما م ِ فکرشان دنبال«آن است 

گناه ِ«فارسی وان»است !

 

اگر گرد ید ه با سن ها قُلمبه             

تو هستی محو ِ دُ مبه !

همه وِردِ زبانت«جان و جان»است!    

گناه ِ«فارسی وان»است!

 

فلا ن مَر د ک اگر«خواهرزنش»را 

سیاحت بُرد ه شبها !

سیاحتگاهشان پُشت«ژیان »است

گناه ِ«فارسی وان»است!

 

اگر عاشق شد ه آن مَر دِ بیخود  

به آن مادر زن ِ خود

و ماد ر زن به ایشان مهربان است!     

گناه ِ«فارسی وان»است!

 

زن ِ آن مرد ِ زحمتکش که بی عا ر        

شب وروزش شد ه کار !

خیانت می کُند حُکمش روان است!  

گناه«فارسی وان»است!

 

اگر که مَردک ِ هفتاد ساله          

به  فکر ِ عشق و حاله!

خود ش پیروزنش خیلی جوان است   

گناه«فارسی وان»است!

 

اگر که خاله ی پیرت که لولوست!              

شد ه شهوانی ای دوست!

به دنبال«فلان چیز»و«فلان»است!    

گناه«فارسی وان»است!

 

اگر که فتحعلی شاه و فلا ن شاه  

د ر آن سال و د ر آن ماه

زنش سیصد کمرد رد ش چنان است!  

گناه«فارسی وان»است!

 

زنی که مثل مُروارید و پاک است  

وقدّ ش«لیفتراک»است!

اگرکه شوهرش با«عمّه جان»است!          

گناه«فارسی وان»است!

 

اگر که پیرمردان هم حریصند 

زشهوت خیس ِ خیسند!

تمام پولشان خرج زنان است!   

گناه«فارسی وان»است!

 

اگر با ریش و پشمش«حاج اکبر»   

که باشد آدمی  گر

گهی«رشت» وزمانی«لاهیجان»است 

گناه«فارسی وان»است! 

 

زَند باغ ِ زن ِ همسایه گر شخم!      

بپاشد توی آن تخم!

«مُراد ِ مَش صَفر»که باغبان است

گناه«فارسی وان»است!

 

زند گر شوهرش بر دیگران گلُ         

خودش چون دسته ی گلُ!

زنی که حُسن او وِردِ زبان است     

گناه«فارسی وان»است!

 

 

اگر اخلاقیات از هم گُسسته          

وَ حُرمت ها شکسته!

و َمَرد ِ خانوا ده ناتوان است!     

گناه«فارسی وان»است!

 

اگر که گوشت!د ر کوچه خیابان   

شد ه فت ّ وفراوان!

به دنبالش روان آب ِدهان است!   

گناه«فارسی وان»است!

 

خلاصه هرکسی درهرزما نی

به هر جا و مکا نی

سراغ ِ چیز!و«ک»و«ک »دوان است!    

 

گناه«فارسی وان»است!!